Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO” informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Multi-Lab Prywatny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Orla 20/3, 05-091 Ząbki, dalej „Multi-Lab PZOZ”;
 2. Do kontaktu z Multi-Lab PZOZ w zakresie Pani/Pana danych osobliwych służy formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.multi-lab.pl oraz adres korespondencyjny: Multi-Lab Prywatny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Orla 20/3, 05-091 Ząbki.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie i w celu:
  1. ustalenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczenia – art. 6 ust. 1 lit. a oraz c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta;
  2. udzielenia świadczenia zdrowotnego – art. 6 ust. 1 lit. a oraz c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta;
  3. kontaktu z Panią/Panem pod podanym numerem telefonu lub adresem e-mail – art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest opieka około obsługowa nad pacjentem;
  4. prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej - art. 6 ust. 1 lic. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta;
  5. dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie jego roszczeń i obrona jego praw;
  6. realizacji zobowiązań podatkowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  7. realizacji umów zawartych z kontrahentami Multi-Lab PZOZ – art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz d RODO
  8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
  9. Pani/Pana dane są przetwarzane przez okres:
   1. od chwili zlecenia przez okres 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej;
   2. 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy – wyłącznie do celów rachunkowych i podatkowych;
   3. przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego w przypadku dochodzenia przez Multi-Lab PZOZ roszczeń, np. o zapłatę.
   4. Podanie przez Panią/Pana danych jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot świadczący usługi zdrowotne, zobligowani jesteśmy do prowadzenia dokumentacji medycznej, w sposób określony przepisami powszechnie obowiązującego prawa. W konsekwencji powyższego, brak podania danych osobowych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie numeru telefonu i adresu e-mail nie skutkuje odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, jednakże, ich niepodanie uniemożliwi poinformowanie Panią/Pana o możliwości odbioru wyniku, a także ewentualnego otrzymania ich za pomocą wiadomości e-mail.
   5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
    1. prawo do dostępu do Pani danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii;
    2. prawo do prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych nieprawidłowych lub niekompletnych;
    3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w sytuacji gdy:
     1.                                           i.    dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
     2.                                          ii.    dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
     3.                                         iii.    Pani/Pan wycofała/wycofał zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych, zaś brak jest jakiejkolwiek innej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych;
     4.                                         iv.    dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy:
  1.                                           i.    Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  2.                                          ii.    Multi-Lab PZOZ nie potrzebuje już danych dla swoich celów, zaś Pani/Pan potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
  3.                                         iii.    Pani/Pan wniosła/wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  4.                                         iv.    przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, zaś Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia
 5. prawo do przenoszenia danych, pod warunkiem kumulatywnego spełnienia poniższych przesłanek:
  1.                                           i.    przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  2.                                          ii.    przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z Panią/Panem lub na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana.
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy:
  1.                                           i.    dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Multi-Lab PZOZ;
  2.                                          ii.    przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Multi-Lab PZOZ lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
  3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Multi-Lab PZOZ Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  4. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

10.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

11.  Z związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. Innym podmiotom leczniczym, będącym podwykonawcami Multi-Lab PZOZ celem udzielenia świadczenia zdrowotnego;
 2. Podmiotom zajmującym się doradztwem prawnym w dochodzeniu roszczeń, w szczególności kancelariom prawnym, w przypadku dochodzenia przez Multi-Lab PZOZ roszczeń, np. o zapłatę;
 3. Osobom upoważnionym przez Panią/Pana w ramach realizacji Pani/Pana praw pacjenta.
wróć