karta praw pacjenta

Karta praw pacjenta
obowiązująca w Prywatnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MULTI-LAB

05-091 Ząbki ul. Orla 20/3

I. Prawa pacjenta wynikające z bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji 

1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia art. 68 ust. 1.

2. Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie art. 68 ust. 2.

II. Prawa pacjenta w Prywatnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MULTI-LAB , (zgodnie z ustawą  o zakładach opieki zdrowotnej z 1991 r.) 

1. Pacjent zgłaszający się do zakładu opieki zdrowotnej ma prawo do natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, o ile zakres świadczenia mieści się w kompetencjach naszego zakładu.

2. Pacjent w naszym zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do:

a. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń.

b. udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym.

c. informacji o swoim stanie zdrowia w zakresie świadczeń udzielanych przez nasz zakład.

d. wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji.

e. intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.

f. udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniana.

g. zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby.

h. dostępu do informacji o prawach pacjenta.

i. złożyć skargę, gdy zostaną naruszone Jego prawa, a także gdy dostrzeże nieprawidłowości w funkcjonowaniu Prywatnego Zakładu Opieki Zdrowotnej MULTI-LAB. Skargi pacjentów przyjmuje Kierownik Zakładu. Po wyczerpaniu trybu administracyjnego wewnątrz jednostki Pacjent może złożyć skargę do:

- Organu Założycielskiego;
- Rzecznika Praw Obywatelskich.